โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก ในแต่ละปีประชากรโลกประมาณ 15 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 5.5 ล้านคนต่อปี และอีก 5 ล้านคนเผชิญความทุกข์ทรมานจากความพิการ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ต้องรับภาระการดูแลรักษาทั้งคนดูแลและค่าใช้จ่าย ทำให้สูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนมากกว่า 40,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พบว่าคนไทยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองวันละ 126 คน ชั่วโมงละ 5.3 คน โดยอายุเฉลี่ยตายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55-65 ปี นอกจากนี้ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรและก่อให้เกิดความพิการถาวร 

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอาการของแขน ขาหรือหน้า ซีกใดซีกหนึ่งชา อ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อย่างทันทีทันใดเกิดขึ้นจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดอาหาร และออกซิเจน เนื้อสมองเสียหาย ถ้าไม่รีบรักษาเนื้อสมองจะตาย เกิดความเสียหายถาวรในที่สุด 

เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของการสั่งการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น เมื่อเนื้อสมองส่วนใดเสียหายหรือตาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น


สาเหตุสำคัญ 3 ประการ
1. หลอดเลือดแดงสมองเสื่อม หรือตีบแข็ง(Atherosclerosis) เกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังชั้นในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ แข็ง สูญเสียความยืดหยุ่น (ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี เช่น การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารไขมันสูง กิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ หรือจากโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)
2. หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดลอยมา (ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต ฯลฯ
3. หลอดเลือดแดงสมองแตก เมื่อเลือดออกมากก้อนเลือดจะกดเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองขาดออกซิเจน ขาดอาหาร ถ้าได้รับการรักษาไม่ทัน เนื้อสมองจะตายในที่สุด(ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ดี)

 

ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่สำคัญ ได้แก่ 

1.ความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย พบว่ากว่า 35 – 73 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะคามดันโลหิตสูงร่วมด้วย

2.เบาหวาน เป็นปัจจัยสำคัญ รองมาจากภาวะความดันโลหิสูง

3.ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง

4.ไขมันในเลือดสูง ทำให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตันง่าย เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด

5.การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา การดื่มสุราจะทำให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่าย เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่จะพบว่ามีอัตราการเกิดโรคลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

6.ภาวะเลือดข้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดมากผิดปกติในบางรายอาจเกิดจากความผิดปกติ ของโปรตีน ที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือด

7. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

8. ยาต่างๆ เช่น สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง

9. อายุที่มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bangkokpattayahospital.com , www.doctor.or.th

ขอบคุณภาพจาก : www.sukumvithospital.com , www.huachiewtcm.com , www.paolophahol.com

โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก ในแต่ละปีประชากรโลกประมาณ 15 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 5.5 ล้านคนต่อปี และอีก 5 ล้านคนเผชิญความทุกข์ทรมานจากความพิการ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ต้องรับภาระการดูแลรักษาทั้งคนดูแลและค่าใช้จ่าย ทำให้สูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนมากกว่า 40,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พบว่าคนไทยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองวันละ 126 คน ชั่วโมงละ 5.3 คน โดยอายุเฉลี่ยตายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55-65 ปี นอกจากนี้ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรและก่อให้เกิดความพิการถาวร 

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอาการของแขน ขาหรือหน้า ซีกใดซีกหนึ่งชา อ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อย่างทันทีทันใดเกิดขึ้นจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดอาหาร และออกซิเจน เนื้อสมองเสียหาย ถ้าไม่รีบรักษาเนื้อสมองจะตาย เกิดความเสียหายถาวรในที่สุด 

เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของการสั่งการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น เมื่อเนื้อสมองส่วนใดเสียหายหรือตาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น


สาเหตุสำคัญ 3 ประการ
1. หลอดเลือดแดงสมองเสื่อม หรือตีบแข็ง(Atherosclerosis) เกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังชั้นในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ แข็ง สูญเสียความยืดหยุ่น (ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี เช่น การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารไขมันสูง กิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ หรือจากโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)
2. หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดลอยมา (ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต ฯลฯ
3. หลอดเลือดแดงสมองแตก เมื่อเลือดออกมากก้อนเลือดจะกดเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองขาดออกซิเจน ขาดอาหาร ถ้าได้รับการรักษาไม่ทัน เนื้อสมองจะตายในที่สุด(ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ดี)

 

ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่สำคัญ ได้แก่ 

1.ความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย พบว่ากว่า 35 – 73 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะคามดันโลหิตสูงร่วมด้วย

2.เบาหวาน เป็นปัจจัยสำคัญ รองมาจากภาวะความดันโลหิสูง

3.ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง

4.ไขมันในเลือดสูง ทำให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตันง่าย เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด

5.การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา การดื่มสุราจะทำให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่าย เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่จะพบว่ามีอัตราการเกิดโรคลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

6.ภาวะเลือดข้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดมากผิดปกติในบางรายอาจเกิดจากความผิดปกติ ของโปรตีน ที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือด

7. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

8. ยาต่างๆ เช่น สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง

9. อายุที่มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bangkokpattayahospital.com , www.doctor.or.th

ขอบคุณภาพจาก : www.sukumvithospital.com , www.huachiewtcm.com , www.paolophahol.com

โรคหลอดเลือดสมอง..อันตรายถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญอย่างมาก ในแต่ละปีประชากรโลกประมาณ 15 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จำนวน 5.5 ล้านคนต่อปี และอีก 5 ล้านคนเผชิญความทุกข์ทรมานจากความพิการ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ต้องรับภาระการดูแลรักษาทั้งคนดูแลและค่าใช้จ่าย ทำให้สูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนมากกว่า 40,000 คนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พบว่าคนไทยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองวันละ 126 คน ชั่วโมงละ 5.3 คน โดยอายุเฉลี่ยตายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55-65 ปี นอกจากนี้ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรและก่อให้เกิดความพิการถาวร 

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอาการของแขน ขาหรือหน้า ซีกใดซีกหนึ่งชา อ่อนแรงหรือเคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อย่างทันทีทันใดเกิดขึ้นจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดอาหาร และออกซิเจน เนื้อสมองเสียหาย ถ้าไม่รีบรักษาเนื้อสมองจะตาย เกิดความเสียหายถาวรในที่สุด 

เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของการสั่งการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น เมื่อเนื้อสมองส่วนใดเสียหายหรือตาย ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมองส่วนนั้น


สาเหตุสำคัญ 3 ประการ
1. หลอดเลือดแดงสมองเสื่อม หรือตีบแข็ง(Atherosclerosis) เกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังชั้นในหลอดเลือดแดง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ แข็ง สูญเสียความยืดหยุ่น (ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดจากสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี เช่น การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารไขมันสูง กิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ หรือจากโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน)
2. หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด หรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดลอยมา (ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต ฯลฯ
3. หลอดเลือดแดงสมองแตก เมื่อเลือดออกมากก้อนเลือดจะกดเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองขาดออกซิเจน ขาดอาหาร ถ้าได้รับการรักษาไม่ทัน เนื้อสมองจะตายในที่สุด(ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ดี)

 

ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่สำคัญ ได้แก่ 

1.ความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย พบว่ากว่า 35 – 73 % ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะคามดันโลหิตสูงร่วมด้วย

2.เบาหวาน เป็นปัจจัยสำคัญ รองมาจากภาวะความดันโลหิสูง

3.ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง

4.ไขมันในเลือดสูง ทำให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตันง่าย เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด

5.การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา การดื่มสุราจะทำให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่าย เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่จะพบว่ามีอัตราการเกิดโรคลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

6.ภาวะเลือดข้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือดมากผิดปกติในบางรายอาจเกิดจากความผิดปกติ ของโปรตีน ที่ใช้ในการแข็งตัวของเลือด

7. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

8. ยาต่างๆ เช่น สตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง

9. อายุที่มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bangkokpattayahospital.com , www.doctor.or.th

ขอบคุณภาพจาก : www.sukumvithospital.com , www.huachiewtcm.com , www.paolophahol.com